ฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะวิทย์ มช. จัดโครงการ Young Science Ambassadors เสริมศักยภาพนักศึกษาสู่การสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างมืออาชีพ

27 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดโครงการ Young Science Ambassadors รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 นำนักศึกษากว่า 30 คน ที่มีความสนใจในงานด้านการสื่อสารและมีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วม Workshop ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การสื่อสาร การเป็นพิธีกร การพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ การออกแบบสื่อ และการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ เป็นต้น โดยวิทยากรจากฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยวิทยากรพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเดช ทองสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพมืออาชีพ มาร่วมกันถ่ายทอด และแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ แก่นักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

โดยโครงการนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสื่อสาร และทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถเป็นตัวแทนในการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีงามของคณะต่อชุมชนและสังคมได้ ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้าร่วมเครือข่ายสื่อสารองค์กรของคณะฯ และร่วมทำกิจกรรมทางด้านการสื่อสารของคณะฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป
แกลลอรี่