คณะผู้บริหาร DAIKIN เข้าพบผู้บริหารวิศวฯ มช. หารือแนวทางความร่วมมือการรับ นศ. ฝึกงาน + เข้าทำงาน

20 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ,ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร และผู้แทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนหน่วยงานวิศวกรรมการผลิต บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำบริษัท อีกทั้งหารือการสร้างความร่วมมือในอนาคตด้านการรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมถึงการรับเข้าเป็นบุคลากรของบริษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี อนึ่ง การเข้าพบครั้งนี้ สืบเนื่องจากบริษัทได้ร่วมออกบูธใน Engineering Career Day เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมีนักศึกษาสมัครเข้าทำงานเป็นจำนวนมาก จึงได้ทำการจัดสอบข้อเขียน รวมถึงสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่