รับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธรัฐรัสเซีย

30 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี โท เอก ทุนวิจัยในสาขาต่างๆ รวมถึงทุนฝึกอบรมระยะสั้นและการฝึกงาน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/EqrMF1OoEJFOkqQKR863fMIBV_is863Mr0cV3E4oSKOmow?e=cjmXAn