เข้าพบปะกับอธิการบดี National Korea Maritime & Ocean University (KMOU), Prof. Doh, Dong Hee เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการเดิมโดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ KMOU สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ภายใต้การดำเนินโครงการต่อยอดความร่วมมือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่เวทีโลก (One Faculty One MoU) ครั้งที่ 2

12 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำโดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย ตำแหน่ง คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ ตำแหน่ง รองคณบดี และอาจารย์ ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร ตำแหน่ง อาจารย์ เข้าพบปะกับอธิการบดี National Korea Maritime & Ocean University (KMOU), Prof. Doh, Dong Hee เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการเดิมโดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ KMOU สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ภายใต้การดำเนินโครงการต่อยอดความร่วมมือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่เวทีโลก (One Faculty One MoU) ครั้งที่ 2 ในการนี้ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ National Korea Maritime & Ocean University โดยมี Mr. Lee , Il-Hyung, Coordination, International Affairs Team เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเดินเรือ เทคโนโลยีทางด้านการเดินเรือ โลจิสติกส์ และการบริหารจัดการทางทะเล ฯลฯ
แกลลอรี่