คณาจารย์คณะสถาปัตย์ มช. คว้ารางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

21 ธันวาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณาจารย์คณะสถาปัตย์ มช. คว้ารางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จากผลงานการออกแบบศูนย์สัตว์ทดลอง และศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช.
.
สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะทำงานหลัก จัดโครงการนิทรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ "โครงการสถาปัตย์นิทรรศน์" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้คณะทำงานๆ จัดให้มีรางวัล "ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป
.
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง จากผลงานงานการออกแบบศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล และรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง จากผลงานศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
โดยเข้ารับรางวัลจากศาสตราจารย์ ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีเปิดงานสถาปัตย์นิทรรศน์ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวรายงาน และเข้าร่วมการเสวนาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง The Architect : a balance of academic and professional จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
แกลลอรี่