รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี 2564

4 พฤศจิกายน 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2564
หลักสูตรปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย)

มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์สลับกับการเรียนในห้องเรียน
????รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - วันที่ 27 ธันวาคม 2563 สามารถสมัครออนไลน์ผ่าน http://www.grad.cmu.ac.th/