กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิทยาลัยตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)

1 กันยายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิทยาลัยตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศให้สามารถ นำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรได้ เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ สู่ความเป็นเลิศ และ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แกลลอรี่