ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Veterinary Medicine, The Ohio State University

29 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ นำคณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศ.สพ.ญ.ดร.นงนุช อินปันบุตร และ Assoc. Prof. Adam Rubinsky ในการนำคณะนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Veterinary Medicine, The Ohio State University เข้าเยี่ยมเยือนคลินิกช้างและสัตว์ป่า คลินิกสัตว์น้ำ และคลินิกฝังเข็ม ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติทางคลินิกโรคสัตว์เขตร้อนใน ระหว่างวันที่ 20 - 28 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่