ขอแสดงความยินดีกับรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

10 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566
.
อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม
กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
.
อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
.
อาจารย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
.
อาจารย์ดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
.
บุคลากรดีเด่น ด้านปฏิบัติการ
ได้แก่ คุณวาสนา อ่ำแก้ว
หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
.
บุคลากรดีเด่น ด้านบริการ
ได้แก่ คุณนงลักษณ์ เวชการ
หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
.
บุคลากรดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี
หน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
.
บุคลากรดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ได้แก่ คุณชนิดา ต้นพิพัฒน์
หน่วยการเงินและบัญชี งานการเงิน การคลัง และพัสดุ
.
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2566 จัดขึ้นในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566 (ครบรอบ 51 ปีและวาระปีที่ 63 การศึกษาพยาบาล มช.) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

แกลลอรี่