ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Scientific Reports ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI quartile 2 Impact factor 4.996

25 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Protocatechuic acid as a potent anticarcinogenic compound in purple rice bran against diethylnitrosamine-initiated rat hepatocarcinogenesis ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Scientific Reports ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI quartile 2 Impact factor 4.996


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nature.com/articles/s41598-022-14888-2

งานวิจัยเรื่อง Protocatechuic acid as a potent anticarcinogenic compound in purple rice bran against diethylnitrosamine-initiated rat hepatocarcinogenesis มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสารออกฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวสีที่มีศักยภาพในการป้องกันมะเร็งตับในสัตว์ทดลอง 

แกลลอรี่