การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สำหรับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. "บ้านศุขะ"

16 เมษายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สำหรับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. "บ้านศุขะ" โดยได้ดำเนินการตัดสินผลการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รายละเอียดผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้
.
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่
วัฒนากร วัฒนาพร
ณัฐจริน ไชยวงศ์
ธัญธร กล่อมสุวรรณ
สุธางค์กุล กาบคำ
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่
สุกัลย์ โคงาม
สุภเวช ดาวประเสริฐ
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่
กรศุทธิ์ สีหะวงษ์
.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่
ปกรณ์ สาดแก้ว
ปานปณิธาน มุ่งสิน
.
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินผลงาน ดังนี้
1.ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ
2.คุณพรตพิมล ศุขะวาณิช
3.รศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์
4.ผศ.ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
5.นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ
6.นายวีระเดช พนมวัน ณ อยุธยา
7.นางสาวสุรัชฎา ลือเจียงคำ
.
การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม สำหรับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. "บ้านศุขะ" Sukaa Art Space ได้รับการสนับสนุนจาก คุณพรตพิมล ศุขะวาณิช เจ้าของโครงการบ้านศุขะ โดยจะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปพัฒนาสร้างจริง ณ พื้นที่บริเวณมูลเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้ดำเนินงานการก่อสร้างจริงร่วมกับทีมสถาปนิกและทีมวิศวกรมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานออกแบบของตนเองอย่างเต็มความสามารถ พร้อมก้าวสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป
แกลลอรี่