ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบห้องประชุม และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์

3 ตุลาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการก่อสร้าง “โครงการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบห้องประชุม และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์” เริ่มดำเนินการเมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และสิ้นสุดโครงการตามสัญญาวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตาม โครงการได้ดำเนินการล่าช้ากว่าที่ระบุในสัญญา เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานได้ติดตามการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ได้เข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการฯ โดยปัจจุบันมีผลงานสะสมตามงานก่อสร้างที่ทำได้จริงทั้งโครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.52 โดยเฉพาะในส่วนการปรับปรุงสำนักงานคณะสังคมศาสตร์และภูมิทัศน์ ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 80 แต่ยังคงมีความล่าช้าในส่วนห้องประชุม เนื่องจากยังมีอุปสรรคในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์

นอกจากนี้ คณะฯ จะนำรูปปั้นเด็กชายลูกชาวนา NIMOMIYA KINJIRO สัญลักษณ์ความขยันของคนญี่ปุ่น ซึ่งได้รับบริจาคจากครอบครัว TOMAMATSU และ TERUSHI TOMITA เมื่อปี พ.ศ. 2549 และรูปปั้น “มหาตมะ คานธี” ซึ่งได้รับมอบจากสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกในการจัดตั้งศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2562 มาจัดวางในพื้นที่ลานจามจุรี ด้านหลังห้องประชุมที่ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว

“โครงการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบห้องประชุม และสำนักงานคณะสังคมศาสตร์” เป็นโครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่คณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยห้องประชุม อาคารสำนักงาน และสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย สามารถใช้ประโยชน์และให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เข้าใช้บริการในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แกลลอรี่