นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565

21 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ
นายจิตรภานุ ทวีเศรษฐ : สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565
ประเภทโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
ชื่อโครงการ: การปรับปรุงเคลือบเจือด้วยแมงกานีสไดออกไซด์สำหรับการลดจุดขาวใต้เคลือบ
สถานประกอบการ: บริษัท เปรมประชาคอลเลคชั่น จำกัด
คณาจารย์นิเทศ : ผศ.ดร.วรพงษ์ เทียมสอน
-
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะส่งผลงานดังกล่าวเข้าร่วมประกวดในระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนต่อไป
***เข้าชมผลงานฯ เเละผลการประกวดของประเภทรางวัลอื่นๆ ได้ที่ : https://cmu.to/z55VW

ข่าวจาก FB สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่