ประชุมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

31 มีนาคม 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ และบุคลากรด้านวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาโท (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับฟังข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ปรับปรุง พ.ศ. 2566 จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เมื่อจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่