ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

30 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ แก้วประจุ
โครงการ "การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสดอัจฉริยะสำหรับการติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล" (Development of smart freshness indicator for visual tracking the quality of seafood products)

2. อาจารย์ ดร.ชลาลัย ใจแสน
โครงการ "การตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพร้อมปรุงที่บรรจุภายใต้บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์อายุการเก็บรักษา" (Monitoring the Quality Changes of Ready-to-Cook Seafood Products Packed under Modified Atmosphere Packaging and Mathematical Modeling to Predict Their Shelf- Life)