มช. ดัน Gen Z พุ่งชนความฝัน สู่การเป็น CEO ยุคใหม่

21 มีนาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        การวางรากฐานระบบการศึกษาเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ปัจจุบันนักศึกษาที่กำลังศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็ก Gen Z ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีความฝันที่อยากเป็นผู้ประกอบการ เป็นเจ้าของธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย มหาวิทยาลัยจึงมองเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับการบ่มเพาะความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระหว่างที่ศึกษาอยู่ อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2565 โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายภูษิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมลงนามฯ โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นสักขีพยาน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

       โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้เรียนรู้ด้านธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการธุรกิจในเรื่องของระบบการผลิตสมัยใหม่ ระบบโลจิสติกส์ ระบบการตลาดในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในยุค 5G เพื่อต่อยอดพัฒนาให้เป็นซีอีโอที่ทันสมัย และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ที่ก้าวทันธุรกิจโดยบูรณาการความรู้คู่กับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ โดยประกอบไปด้วย 7 หลักสูตร ดังนี้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออก ความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ Global Business Start-up Mindset สินค้าและบริการศักยภาพแห่งอนาคต ทรัพย์สินทางปัญญา จดช้า ราคาแพงกว่าที่คิด เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ และ Logistics อย่างครบวงจร รวมถึงได้มีโอกาสเพิ่มพูนเรียนรู้จากองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ True Corporation, HUAWEI, EXIM Bank, Bitkub และ Tiktok ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เป็น CEO Generation Z ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนและผลักดันนักศึกษาให้ได้รับการศึกษาที่เท่าทันโลก สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายทุกรูปแบบ บูรณาการกิจกรรมนักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาชีพที่พร้อมแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ได้ในอนาคต

แกลลอรี่