ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนด (แบบมีค่าปรับ) ภาคการศึกษาที่ 2/2565

13 ธันวาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ชำระค่าธรรมเนียมหลังกำหนด (แบบมีค่าปรับ) วันที่ 12-16 ธ.ค. 2565 ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาที่ https://cmu.to/late-payment265

**หากพ้นกำหนด ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิกทั้งหมด**
แกลลอรี่