สื่อสารฯ มช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ MOU กับกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

24 พฤษภาคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ เรื่อง การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาด ระหว่าง กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และ คณะการสื่อสารมวลชน โดยมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ศศิกานต์ ลิมปิติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และนางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

การลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพสนับสนุนและส่งเสริมการนำกรณีศึกษาและสถานการณ์จริงขององค์กรให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ วางแผน นำทฤษฎีมาประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสื่อสารการตลาดแก่บุคลากรของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนเป้าหมายของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่