คำแนะนำสำหรับการแยกตัวเอง ณ ที่พักอาศัยสำหรับผุ้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผลตรวจทางห้องปฎิบัติการไม่พบเชื้อ

7 มกราคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์

แกลลอรี่