คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน CoP Day 2023 เรียนรู้และแบ่งปัน เพื่อสร้างสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่วิทยา มช.

31 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2566 (CoP Day 2023) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ของบุคลากรสายบสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 การดูแลรักษาและให้บริการห้อง Smart Classroom
กลุ่มที่ 2 พัฒนาสื่อการสอน "วิธีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์"
กลุ่มที่ 3 คลินิกรักษ์เครื่องมือ
กลุ่มที่ 4 การพัฒนากระบวนงานระบบเงินยืมทดรองจ่าย เงินหมุนเวียน ภาควิชาชีววิทยา
กลุ่มที่ 5 ระบบสืบค้นครุภัณฑ์สำหรับภาควิชาฯ ผ่านบาร์โค้ดโดยแสดงผลอย่างรวดเร็ว
กลุ่มที่ 6 การนำ Line OA มาประยุกต์ใช้กับการแจ้งปัญหาฯ ของบุคลากรและนักศึกษา
กลุ่มที่ 7 เครือข่าย GC สู่ความร่วมมือและการบริการวิชาการ

จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ การวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคุณศรัณยู โชติสถิตธรรม วิทยากรจาก Kasset กสิกร และปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานแบบ Poster เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันตลาดนัดความรู้ เป็นประจำทุกปี เพื่อผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำกลุ่ม CoP เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ก่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร ตลอดจนเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี นำไปสู่กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบของคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตามค่านิยมหลักของคณะวิทยาศาสตร์ คือ มุ่งสู่สถาบันการเรียนรู้ (Institutional Learning)
แกลลอรี่