การจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) เพื่อลดและป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อ Covid-19

16 กันยายน 2564

คณะสังคมศาสตร์

หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม และโครงการ VOICES ทุนสนับสนุนจาก SUMERNET ได้จัดสัมมนา (ออนไลน์) ผ่าน Zoom ในหัวข้อเรื่อง "การจัดการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) เพื่อลดและป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อ Covid-19"

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

โดยมีวิทยากร 4 ท่านดังนี้
1. คุณแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
2. ดร.มนพร วงศ์สุนทรชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คุณสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย
4. ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดำเนินรายการโดย คุณตฤณวัสส์ สุวรรณปริค นักวิชาการสุขาภิบาล งานสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนงาน เทศบาลนครเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์ (ฟรี) ได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้ https://us02web.zoom.us/.../tZIuc...

จัดโดย หน่วยวิจัยสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสังคมและการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่