คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 AAPINA & TWINA Joint Internatioanl Conference

28 สิงหาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 AAPINA & TWINA Joint Internatioanl Conference ในหัวข้อเรื่อง Changes in Nursing Research, Education, and Practice: From Local to Global ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 ณ The Splendor Hotel, Taichung City ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ในโอกาสนี้คณบดีได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง Changes in nursing leaderships in research, education, and practice across the countries โดยภายในงานประชุมดังกล่าวได้พบปะเจรจาด้านความร่วมมือทางวิชาการตลอดจนด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ กับผู้บริหารและนักวิชาการของสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของคณะฯ ในปี 2020 ด้วย
แกลลอรี่