ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Exchange Program 2024

1 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Exchange Program 2024 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 3 กุมภาพันธ์ 2567ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/FoodInnovation928/EmFfLaM03l9KmIgnLE5v3P0Bkbah1P9ReDPOSRjBBNGvHw?e=BRiee2 ผู้สนใจสมัครเสนอรายชื่อมายังงานวิชาการศึกษา ภายในวันที่ 23 ก.พ. 67