คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ

21 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร มอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566

แกลลอรี่