ร่วมการเสวนาวิชาการนานาชาติ (International Dialogue) เรื่อง “SDGs and the Role of Universities”

31 มกราคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการเสวนาวิชาการนานาชาติ (International Dialogue) เรื่อง “SDGs and the Role of Universities” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โดยมี ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “BCG Economy for Sustainable Development” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ “SDGs and the Role of Universities” ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 
แกลลอรี่