พิธีถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 37

3 มีนาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

ฝ่ายทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 37 เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้หลักปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา และสร้างความตระหนักในการเป็นพุทธมามกะให้แก่บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี คณะบริหารธุรกิจ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00-9.00 น. ณ ลานประติมากรรม โซน C คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยถวายสังฆทานทั้งหมด 9 วัด ใน 7 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. วัดโรงธรรมสามัคคี อำเภอสันกำแพง (พระครูจิตตภัทราภรณ์ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง อายุ 70 พรรษา 48 และพระครูสังฆรักษ์กำธร อายุ 45 พรรษา 21)
2. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง (พระครูมหาเจติยาพิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส อายุ 48 พรรษา 29 และพระครูสุนทรมหาเจตินานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี มมร. วิทยาเขตเชียงใหม่ อายุ 46 พรรษา 26)
3. วัดโป่งแยงพัฒนา อำเภอแม่ริม (พระพัฒน์ พทฺธธมฺโม เจ้าอาวาส อายุ 69 พรรษา 27 และพระเรวัติ ณัตถิโก อายุ 44 พรรษา 8)
4. วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแม่วาง (พระครูโสภณธรรมประทีป ฐิตทีโป เจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอจอมทอง-สันป่าตอง อายุ 70 พรรษา 22 และพระสาลี สิริปุญโญ อายุ 80 พรรษา 14)
5. วัดป่าสันติสุข อำเภอดอยหล่อ (พระโสภณ ปัญญาสาโร เจ้าอาวาส อายุ 54 พรรษา 15 และพระอินตา อริยวังโส อายุ 59 พรรษา 7)
6. วัดถ้ำน้ำฮู อำเภอแม่วาง (พระพิทักษ์ สุภจฺโจ เจ้าอาวาส อายุ 30 พรรษา 10 และพระทนง สจวโร อายุ 30 พรรษา 2)
7. วัดป่าพุทธพจนาราม อำเภอหางดง (พระอธิการนำชัย ชยากโร, ดร. เจ้าอาวาส อายุ 51 พรรษา 8)
8. วัดป่าพุทธบารมี อำเภอแม่ริม (พระอนุรักษ์ ปวโร อายุ 28 พรรษา 8 และพระจักรฐกวินท์ ตปสีโล อายุ 26 พรรษา 2)
9. วัดป่าจำปาลาว อำเภอสันป่าตอง (พระจิรพงษ์ จิรวังโส อายุ 30 พรรษา 4 และพระรฤธิรงค์ อัตตคุตโต อายุ 39 พรรษา 1) 
แกลลอรี่