นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุม Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2021)

9 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวณัฐณิชา ปงหาญ รหัสนักศึกษา 629931005 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award in Sustainable Environment and Value-added of Wastes Session ในการนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ "Screening of Oleaginous Yeasts with Xylose Assimilating Capacity for Lipids and Sugar Alcohols Co-production" ในงานประชุม Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2021) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
แกลลอรี่