ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022

18 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3. หากประสงค์จะศึกษาในกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลคะแนน JPLT ระดับ N2 ขึ้นไป
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. Application Form (ส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์หลังนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ)
2. Application for Admission for Exchange Students
3. Academic Reference
4. Personal Statements
5. Copy of Passport
6. Official Academic Transcript
7. Copy of JLPT Certificate
8. ID Photo
9. Application for Certificate of Eligibility
10. Financial Supporting Documents
11. Copy of Passport
12. Health Certificate

หมดเขตเสนอชื่อถึง Toyo University ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://edoc.cmu.ac.th/DocumentFile/UploadFileVer2/2022/93/Organization/000653/99a6939e-09a6-4605-a232-65f9cbfab932.pdfประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall 2022