วิศวฯ มช. ต้อนรับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และที่ปรึกษา เข้าหารือเรื่องเมืองอัจฉริยะ Smart Nimman

7 กรกฎาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ และหัวหน้าห้องวิจัย Smart Energy & Environ Mental Lab คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา ให้การต้อนรับนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมนางสาวนัชชา บรรณจักร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี และทีมช่าง เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นแนวคิดนำร่องโครงการ Smart Nimman บริเวณย่านถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28772