มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2566

15 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ในโอกาสที่รับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ (ประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่