โครงการยุวชนอาสา : อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “การพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจากจิ้งหรีด”

29 มิถุนายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล หัวหน้าโครงการยุวชนอาสา : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด และทักษะการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด สำหรับชุมชนในตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย และ ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ สังกัดสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี เข้าร่วมดำเนินกิจกรรม “การพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารจากจิ้งหรีด” ร่วมกับคนในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาดและวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด นำไปพัฒนาออกแบบฉลากโลโก้บรรจุภัณฑ์ และการออกแบบคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฯ
.
โดยการดำเนินกิจกรรมร่วมกับคนในวิสาหกิจชุมชนฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความคาดหวังว่านักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ได้มีการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน รวมทั้งนักศึกษาได้มีการนำองค์ความรู้จากวิชาที่เรียนมาบูรณาการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฯ ให้ออกสู่ตลาดได้จริง
.
โดยโครงการยุวชนอาสา : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด และทักษะการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด สำหรับชุมชนในตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ภายใต้โครงการยุวชนอาสาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
.
#อกมช
#สปอว
#โครงการยุวชนอาสาCMU
แกลลอรี่