คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2565

26 มกราคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้คณบดีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

แกลลอรี่