หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

1 กรกฎาคม 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ


 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส และ อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ให้การต้อนรับ คุณวารุณี ต่อศรีเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือปัญหาหมอกควัน PM2.5 และ งานวิจัยผลการรับสัมผัสสารฆ่าแมลงต่อสุขภาพเด็กแรกเกิด หรือโครงการสวัสดี (SAWASDEE: The Study of Asian Women And OffSprings Development and Environmental Exposure) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สถาบันฯ ดำเนินการร่วมกับนักวิจัยสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 ด้วยแกลลอรี่