งานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Food and Applied Bioscience 2022

14 กุมภาพันธ์ 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6: The 6th International Conference on Food and Applied Bioscience (FAB 2022): Frontier Research in the Future Challenges ซึ่งจัดโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology (China), Kagawa University (Japan), Yamagata University (Japan), Gangneung-Wonju National University Korea), Universiti Sultan Zainal Abidin (Malaysia), Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia), National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), Providence University Taiwan), สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT), Agro-Industry Academic Council Association (AIAC, Thailand), School of Agro-Industry, Mae Fah Luang University (Thailand) and College of Maritime Studies and Management, CMU (Thailand) โดยจัดในรูปแบบ onsite และ online ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ผลงานความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การวิจัย และความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งในงานประชุมฯดังกล่าว มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบ online และ onsite ประมาณ 120 คน และได้รับเกียรติจาก Keynote Speakers จำนวน 6 ท่านจาก 5 ประเทศคือ สหรัฐอเมริกา สเปน สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี และประเทศไทย รวมทั้ง Invited Speakers จากหลากหลายประเทศ อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย ไต้หวัน และประเทศไทย
แกลลอรี่