โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 กันยายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน และเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนในคณะฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แกลลอรี่