อาจารย์พยาบาล มช. ผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 (The 77th World Health Assembly: WHA77)

9 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะกรรมการสภาการพยาบาล (วาระพ.ศ. 2565-2569) ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 77 (The 77th World Health Assembly: WHA77) ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานสหประชาชาติ (Palais Des Nations) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เวทีสุขภาพระดับโลกซึ่งมีผู้แทนจาก 194 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมในการตัดสินใจด้านนโยบายสุขภาพ โดยมีวาระสำคัญที่เป็นประเด็นความท้าทายทางสุขภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการขององค์การอนามัยโลก
.
สำหรับมติสมัชชาอนามัยโลกครั้งนี้ มีสาระสำคัญคือ เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยหลัก 7 ข้อ ได้แก่
.
1.เสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการออกแบบและจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างมีคุณภาพ
.
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค หลากหลายและครอบคลุม โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางและ/หรือคนชายขอบ
.
3.มุ่งมั่นให้การมีส่วนร่วมของสังคมส่งผลต่อการตัดสินใจด้านสุขภาพอย่างโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโยบายและในทุกระดับของระบบ
.
4.จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส และต่อเนื่อง โดยใช้กลไกต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายสาธารณะและตัวบทกฎหมาย
.
5.จัดสรรทรัพยากรของภาครัฐอย่างเพียงพอและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้การมีส่วนร่วมของสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
.
6.เสริมสร้างขีดความสามารถของภาคประชาสังคม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการมีส่วนร่วมของสังคมได้
.
7.สนับสนุนการทำวิจัย โครงการ/โปรแกรมนำร่อง ตลอดจนการติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม

แกลลอรี่