มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ

22 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
แกลลอรี่