MOU signed between Engineering CMU  and Center for Spatial Information Science, The University of Tokyo

3 พฤศจิกายน 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม  2566 เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และCenter for Spatial Information Science, the University of Tokyo นำโดย  Prof. SEZAKI Kaoru Sezaki Director of Center for Spatial Information Science, The University of Tokyo เป็นผู้แทน

ภายหลังจากการลงนาม ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการดำเนินโครงการ "การยกระดับเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยโตเกียว" ภายใต้โครงการ Seed Initiatives Proposal ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดความร่วมมือจากโครงการ 1 Faculty 1 MOU ในการพัฒนาความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และต่อยอดขอทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร  พิชัยยา คณะผู้บริหารวิทยาลัยพหุศาสตร์และสหวิทยาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
แกลลอรี่