ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ตรีผลาสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหญ่

11 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ตรีผลาสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านคลองใหญ่ ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยฯ นำกลุ่มวิสาหกิจฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการเคมี กายภาพ เพื่อวางแผนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป
แกลลอรี่