มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2)

22 มกราคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 004/2564 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564
เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2)

อ่านประกาศเพิ่มเติม

แกลลอรี่