โครงการ “Goal2GetteR2023”

20 มกราคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “Goal2GetteR2023” โดยมีศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี และผศ.ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเปิดงาน และรศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี การบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงการกำหนดทิศทางและการขับเคลื่อนนโยบายด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ และอาจารย์ประจำภาควิชาสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงหัวข้ออนาคตการวิจัยด้าน Universal Design และการผลักดันงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1 โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การยื่นขอทุนและการดำเนินโครงการวิจัย รวมถึงการเขียนบทความวิชาการของคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. อีกด้วย

แกลลอรี่