ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

11 มกราคม 2564

คณะสังคมศาสตร์

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แกลลอรี่