อาจารย์พยาบาล มช. ผู้แทนประเทศไทยร่วมนำเสนอข้อมูล Nurse Roles, Actions, and Recommendations of Planetary Health

1 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


เครือข่าย Virtual Global Health Hub นำโดย The University of Texas Health Science Center at San Antonio ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 14th Virtual Global Health Hub (VGHH) เรื่อง "Nurse Roles, Actions, and Recommendations of Planetary Health" ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล ในฐานะผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูล การสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากสถาบันอุดมศึกษาประเทศเปอร์โตริโก, เกาหลีใต้, ตุรเคีย และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

แกลลอรี่