พิธีแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

26 กันยายน 2565

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ ข้าราชการบำนาญ และ อาจารย์อาวุโสของคณะฯ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะพยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

แกลลอรี่