ผ่านฉลุย 5 นศ. วิศวฯ.คอมฯ มช. สอบวัดด้าน Cloud จาก "Huawei Certified ICT Associate (HCIA) -Cloud Service"

30 ธันวาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการสอบวัดทักษะความรู้ด้าน Cloud พร้อมได้รับประกาศนียบัตร "Huawei Certified ICT Associate (HCIA) -Cloud Service" การันตีความสามารถ โดยปีนี้มีนักศึกษาวิศวฯ มช สอบผ่าน ได้แก่ นายชุติพนธ์ วิมลกาญจนา นายธนดล เกียรติวิชชุกุล นายพีรวิทย์ ขาสัก นายอภิสิทธิ์ นันทวิชัย นายพชรพล นาควิสุทธิ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดม โพธิกานนท์ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เป็นที่ปรึกษาและอบรมในครั้งนี้ ซี่งนอกเหนือเป็น การรับรองมารตรฐานความรู้แล้ว ยังเป็นใบเบิกทางในการก้าวสู่ตลาดแรงงานด้วย
แกลลอรี่