พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา : Growth mindset & leadership

26 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำนักศึกษา : Growth mindset & Leadership ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 ตัวแทนกรรมการชั้นปี 4 ตัวแทนกรรมการหอพัก และตัวแทนชมรมต่าง ๆ นอกจากนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566 ที่ครบวาระ เพื่อแสดงความยินดีกับความสามารถและชื่นชมความเสียสละในการดำเนินงานเพื่อส่วนรวมตลอดปีการศึกษา ณ ห้องศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567

แกลลอรี่