มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

7 มกราคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 7 ท่าน โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์เสนอ ดังนี้

1. นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
2. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. นายสมชัย สมัยสุต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
4. นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
5. Prof.Masaaki Tokuda M.D.,Ph.D ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

และในการประชุมเดียวกันนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 7 ราย ตามที่สภาวิชาการเสนอด้วย ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
3. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์) คณะเกษตรศาสตร์
4. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
5. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
6. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์
7. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

แกลลอรี่