Turnitin เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกหรือการทำซ้ำผลงานวิชาการ

13 มกราคม 2563

สำนักหอสมุด

                Turnitin เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกหรือการทำซ้ำผลงานวิชาการ ที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ออนไลน์ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์ สามารถส่งคำขอใช้บริการ ได้ที่ http://lib.cmu.ac.th/turnitin 

แกลลอรี่