ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

24 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)