รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210047 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 สิงหาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์


รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210047 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้